آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی، مَدنی- مَرد بودند و انسان زمانه خویش. نیک می دانستند و می فهمیدند در چگونه عصری زندگی می کنند. از پیچیدگی ها و مقتضیات و ملزومات زمانه ای که در آن زاده شده بودند و می زیستند بی خبر و غافل نبودند. تأثیر عمیق و آشکار و غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیری که تاریخ و فرهنگ مُلک و ملتش از وقایع اتفاقیه و تحولات عظیم و بی سابقه و نفسگیر تاریخی و فکری و فرهنگی و سیاسی و مدنی و معنوی و علمی و فنی قاره و منطقه غربی تاریخ، پذیرفته بود متوجه، متفطن و آگاه بودند. آگاهی که کثیری از همکسوتانشان از آن بی بهره اند و همچنان در اعصار و ادوار عتیق زندگی می کنند و با سنگواره ها و رسوبات قوانین عهد باستان حامورابی می کوشند و می خواهند فرش شریعت و دین و دینداری بر زمین فرهنگ و زندگی مردمان بگسترند