استاد یعقوب انوش

اگر شما اهل طالقان باشید حتما نام هنرمند گرامی؛ استاد یعقوب انوش را شنیده اید. ایشان استاد خوشنویسی و از شاگردان غلامحسین امیرخانی هستند و همچنین موسیقیدانی نمونه و از دوستان گرمابه و گلستان استاد محمدرضا شجریان بوده اند.