عنایت بخشی

استاد عنایت بخشی متولد ۷ فروردین ۱۳۲۴ در طالقان است.