غار بزج - طالقان

یکی دیگر از جاذبه های تفریحی و دیدنی شهرستان طالقان غار بزج می باشد . طول این غار 25 متر بوده که در گذشته به عنوان مامن و پناهگاه مردم آن زمان مورد استفاده قرار میگرفته است . با توجه به بررسی های به عملآمده از نوع دروازه و آثار و محل استراحت کارشناسان به این معتقدند که در موقعیت های حساس و خطرناک مردم آن منطقه به این غار پناه می آوردند .

غار بزج یکی از ده ها آثار باستانی و گردشگری ، تفریحی طالقان می باشد .