گالری تصاویر

بخش گالری تصاویر طالقان

حیات وحش طالقان

 • روباه

  روباه

 • پرندگان

  پرندگان

 • دارکوب

  دارکوب

 • قوچ

  قوچ

 • کبک

  کبک

 • سمندر

  سمندر

اهدای نهال

 • اهدای نهال

  اهدای نهال

 • اهدای نهال

  اهدای نهال

 • اهدای نهال

  اهدای نهال

 • اهدای نهال

  اهدای نهال

روستای تکیه ناوه

 • تکیه ناوه

  تکیه ناوه

 • تکیه ناوه

  تکیه ناوه

 • تکیه ناوه

  تکیه ناوه

 • تکیه ناوه

  تکیه ناوه

اهدای گل به معلمان طالقانی به مناسبت روز معلم

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

 • اهدای گل

  اهدای گل

روستای آسفاران

 • آسفاران

  آسفاران

 • آسفاران

  آسفاران

روستای سوهان

 • سوهان

  سوهان

 • سوهان

  سوهان

 • سوهان

  سوهان

 • سوهان

  سوهان

اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای

 • اهدای کیسه پارچه ای

  اهدای کیسه پارچه ای