طالقان قطب هنر خوشنویسی کشور

استاندار البرز : طالقان قدمتی به بلندای تاریخ با 9 هزار سال قدمت

   Admin        دوشنبه, 09 دی 1398       اخبار
طالقان قطب هنر خوشنویسی کشور

 

طالقان قطب هنر خوشنویسی کشور - استاندار البرز : طالقان قدمتی به بلندای تاریخ با 9 هزار سال قدمت

آقای نجفی استاندارد البرز با اشاره به اینکه طالقان قدمتی بیش از 9 هزار سال دارد و قدمتی به بلندای تاریخ دارد اظهار کردند که طالقان از قطب های خوشنویسی کشور نیز محسوب می شود .

ایشان از رشد سریع و چشمگیر انجمن های ادبی و هنری در شهرستان طالقان خبر دادند .

استاندار البرز به ای ن نکته اشاره کردند که با توجه به اینکه استان البرز ظرفیت های فراوانی در هنر و فرهنگ دارد ، از کمبود های زیر ساختی فرهنگی بسیار پایین رنج می برد .

ایشان در ادامه ی سخنان خود گفتند که همه ی فرهیختگان می توانند به بهبود زیر ساخت های فرهنگی هنری این استان کمک کنند و اشاره کردند که دولت در زمینه ی تحقق اعتبارات با مشکل مواجه است و امیدواریم با حضور بخش خصوصی با این معضل مقابله کنیم .

خبرگزاری طالقان - تلکان