05 مهر 1399

انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران

انتقال آب از سد طالقان به تهران از طریق تونل – خطری در نزدیکی محیط زیست

   Admin        یکشنبه, 13 بهمن 1398       اخبار
انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران

 

انتقال آب از سد طالقان به تهران از طریق تونل – خطری در نزدیکی محیط زیست

اداره کل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز مخالفت خود را به صراحت در زمینه ی طرح انتقال آب از طریق تونل از طالقان به تهران را اعلام کردند .

سازمان محیط زیست در ماه های گدشته خواستار ارائه ی سوابق بررسی طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران از طریق تونل شدند تا مجدددا این طرح مخرب محیط زیست در کیمته ی ماده 2 این سازمان بررسی شود .رئیس مطالعات ادراره کا منابع طبیعی استان البرز در ماه گدشته دلایل مخالفت با طرح انتقال تونلی آب از طالقان به تهران را در کیمته ی کشوری مذکور ارائه داده که در آن برای طرح های مهم کشوری تصمیم گیری می شود . در این نامه صراحتا مخالفت اداراه کل محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز بیان شده است .

آقای محید رحمانی در ادامه خاطر نشان کردند که طرح انتقال تونلی سد طالقان به تهران به جز ضرر چیزدیگری برای استان البرز نخواهد داشت .

رئیس مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان البرز آقای فردین حکیمی گفتند که از طرح های بهتری ماندد استفاده از لوله های قوی انتقال آب می تواند جایگزین این طرح مخرب شود . این طرح نیاز به داشتن حریم اختصاصی نبوده و نیاز به تونل عظیم عبور کننده از دل شهر کرج نیز نخواهد بود .

ایشان در پاسخ به اینکه آیا پافشاری محیط زیست جهت مخالفت با طرح انتقال آب تونلی از طالقان به تهران ، آیا نتیجه ای در برداشته است یا خیر گفتند : در این موردنیازبه بررسی های بیشتری هستیم تا با طرح مخالفت در کمیته ی محیط زیست کشور بهترین تصمیم برای کمترینآسیب به محیط زیست گرفته شود اما تاکنون هیچ تصمیمی اخذ نشده است .

ایشان در ادامه گفتند طرح انتقال آب از طالقان به تهران از طریق تونل نیاز به مطاعات و ارزیابی های دقیقی هست که انجام شده است و اثرات و زیست محیطی آن و سایر جوانب بررسی شده است و به زودی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد .

محیط زیست به طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران از طریق تونل بصورت کارشناسانه و دقیق نگریسته و با توجه به نتیجه های ارائه شده در این خصوص تصمیم گیری می شود که در صورت هرگونه اقدام مردم شریف را در جریان خواهیم گذاشت .