تامین کود مزارع گندم کشاورزان طالقان

کود مزارع گندم کشاورزان شهرستان طالقان تامین و توزیع شد

   Admin        شنبه, 30 فروردین 1399       اخبار
تامین کود مزارع گندم کشاورزان طالقان

 

تامین کود مزارع گندم کشاورزان طالقان

به گزراش روابط عمومی شرکت حمایت کشاورزی استان کود مورد نیاز مزارع گندم شهرستان طالقان تامین شد . شرکت خدمات حمایت کشاورزی کود مورد نیزا گندم طالقان را تامین کرده و توزیع آن توسط کارگزارن نهاده های کشاورز انجام خواهد شد .

طبق گزارش به عمل آمده سال زراعی گذشته حدود 185 هکتار از اراضی شهرستان طالقان به کشت گندم اختصاص یافته است .

ثبت نظر