جمعیت طالقان

نگاهی به جمعیت طالقان در فصل‌های مختلف سال

   Admin        جمعه, 31 اردیبهشت 1400       مقالات طالقان
جمعیت طالقان

 

 

کدام مبنا در تعریف و تعیین تعداد جمعیت طالقان درست و منطبق بر واقعیت زندگی شهروندان این شهرستان است؟
بی گمان پاسخ درست به این پرسش اساسی نقشی تعیین کننده و بسیار مهم در تعیین سرنوشت و اصلاح بنیان بسیاری از مشکلات مردم این دیار دارد.
انچه به غلط یا دقیق تر بگوییم به وجه بسیارناقص و نارسا مبنای تعریف و تعیین جمعیت طالقان از سوی دستگاه های اداری دولتی و رسمی قرارگرفته است صرفا شمارش "جمعیت ساکن دائم "ان هم اغلب درسردترین فصل سال(!) است.
اما ایا این روش منطبق بر واقعیت زندگی ذیحقان و تضمین کننده حقوق همه شهروندان  جامعه محلی هست؟
بدون شک پاسخ منفی است.
از هر جهت که ببینیم هیچ دلیل روشن و قابل دفاعی وجود ندارد که در تعیین جمعیت این شهرستان ،افراد و خانوارهای دارای حقوق شهروندی را حذف کنیم وحقیقت حقوق انها را نادیده  بینگاریم.
حقیقت بنیادی و غیرقابل انکار این است که مبنای واقعی احصا جمعیت در این شهرستان، همانند تعیین جمعیت کل ایران، باید  "شهروندبودن " باشد؛ یعنی هر فرد و خانواری که درطالقان دارای  مالکیت زمین یا مستغلات، سکونت دائم یا شناور، کار واشتغال باشد، شهروند است ودارای حقوقی همسان وبرابر با دیگر شهروندان؛ صرف نظر ازاینکه چند یا چندین ماه  ازسال در این جغرافیا حضور فیزیکی داشته باشد.
این امر هیچ ربطی به صاحب حق بودن شهروندان ندارد؛ چنانکه در تعیین جمعیت ایران، دستکم پنج تا شش میلیون ایرانی در خارج از کشور به طور دائم یا بخشی از سال ساکن هستند ولی شهروند ایران و صاحب حقوقی مشابه و برابر با دیگر هم میهنان می باشند.
اولا اگر افراد یا خانوارهایی چند ماه کمتر از دیگر شهروندان در طالقان حضور فیزیکی دارند به هیچ‌وجه دلیلی برنقض حق و حقوق شهروندی انها، کاملا برابر با دیگر شهروندان،  نیست  وثانیا بسیارند این گونه ی  جمعینی سیال که نقش و میزان سرمایه گذاری وفعالیت انها در طالقان و تاثیر فعالیت شان براقتصاد و کار و حتی فرهنگ و جامعه بعضا شاید بیشتر هم باشد.
هیچ دلیلی وجود ندارد دستگاه های دولتی و رسمی این بخش اعظم جمعیت مردم و شهروندان طالقان را از دایره شهروندی بیرون و حذف کنند؛جمعیت شناوری که به طورمیانگین هفت ماه درسال را دراین موطن و زادگاه یا زیستگاه خود ساکن هستند اما بدون مبنا از شمول شهروندی وجمعیت حذف می شوند.(!)
بدون شک دستگاه های دولتی مسئول و بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح و باز تعیین و باز تعریف مبنای جمعیت شناسی طاقان را درصدر رسالت های اساسی خود قراردهند چراکه متاسفانه با همین مبنای ناقص ونارسا و باتوسل به همین بهانه غیرواقعی وعمیقا اجحاف گرانه ، بسیاری ازحقوق حقه مردم این شهرستان را نقض ونفی می کنند :ازجمله تعیین حد محدوده روستاها و شهر و میزان تحصیص بودجه و اعتبارات و تعیین مبنای بسیاری از حقوق مردم این شهرستان با توسل به این بهانه ی نادرست وناقص ، نفی و نقض می شود.
با این اوصاف ، بی تردید بازبینی واصلاح این مبنای اساسی  درصدر‌ مطالبات بحق مردم و اولویت ماموریت مسئولان باید باشد.
عدم تمرکز بر این ضرورت بزرگ و سرنوشت ساز غفلت از مهم ترین گام بزرگ اصلاحیست.تا این بنیادکج برنهاده شده تغییر نکند و در انطباق با  واقعیت هستی وحضور و حقوق شهروندان این شهرستان اصلاح نشود، درافتادن با مجریان که معلول این ساختار و نه علت موجده ان هستند، راه به جایی نمی برد.
راهکار برونرفت ازاین انسداد ساختاری تغییر و اصلاح این ضابطه نارسا و ناقض و ملاک قراردادن " شهروند بودن " و "حقوق شهروندی "ست ؛وگرنه تا این مبانی اصلاح نشود ، به عکس تصور برخی از شهرونداندان ،با تغییر مسئولان هیچ امر اساسی ای اصلاح نمی شود و در برهمان پاشنه خواهد چرخید ؛چنانکه چند دهه است که افراد تغییر میکند ولی مبناها و ساختارها ثابت اند و معضلات همان ها هستند که بوده و هستند.
کوتاه سخن اینکه  : باید دقیق ودرست تعیین کرد  که  "چه چیزی "باید اصلاح شود و تغییر کند، نه "چه کسی ".....
قطعا بازتعریف مبنای جمعیت شناسی طالقان به عنوان یک گونه خاص جمعیتی یکی از مهم ترین رسالت ها واولویت هاست ؛ به حدی که بخصوص  اگر ازسوی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی ،به جد، به عنوان یک اولویت وضرورت اساسی دردستورکارقرارگیرد، به تصریح می توان گفت بزرگترین گام اصلاح ساختاری درتاریخ مناسبات اداری ورسمی طالقان برداشته می شودویکی از بزرگترین موانع توسعه وتحقق حقوق شهروندی طالقان برطرف خواهدشد.

نادرصادقیان

ثبت نظر


 

ارسال شده توسط فرحناز فلاحی در تاریخ جمعه, 31 اردیبهشت 1400
کاملا با نظر دکتر صادقیان موافقم