اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر طالقان منتشر شد

   Admin        ﺳﻪشنبه, 18 خرداد 1400       اخبار
اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر طالقان منتشر شد

 


در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر طالقان می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۳/۲۸/ ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر طالقان به شرح زیر می باشد
١- خانم معصومه احمدخان بیگی فرزند صفر على كد نامزد ۱۵ 
۲- آقای مسعود آقابراری فرزند على كد نامزد ۱۶
۲- آقای جواد بهزادی فرزند خانجان كد نامزد ۱۸
 ۴- آقای محمود بهزادی فرزند على كد نامزد ۱۹
 ۵ - خانم فاطمه جعفري دينه رودی فرزند حسن علی کد نامزد ۲۴
 ۶- آقای بهروز رجبی فرزند سیف اله كد نامزد ۲۶
 ۷- آقای حامد صادقیان فرزند صدراله كد نامزد ۴۶
۸- آقای شجاع صائمیان فرزند روح اله كد نامزد ۴۷ 
۹- خانم سیده راضيه عظیمی فرزند سیدنصرالدين كد نامزد ۴۸
۱۰ - آقای خداکرم فرامرزی فرزند امان اله كد نامزد ۴
۱۱ - آقای شعيب اله فرامرزی فرزند على كد نامزد ۵۱ 
۱۲ - آقای سیدابوالفضل قاضی میرسعید فرزند سید ابو طالب کد نامزد ۵۶
۱۳ - آقای علی کشاورزی فرزند تلی کد نامزد ۶۱
۱۴ - آقای امیر لهراسبی فرزند محمد کے نامزد ۶۲
۱۵ - خاتم رقیه مامائی فرزند محمد حسین کد نامزد ۶۳
۱۶ - آقای سهیل محمدشفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۶۵ 
۱۷ - آقای سعید محمودان فرزند اسمعيل كد نامزد ۶۷
۱۸- خانم حمیرا مقیمی فرزند محمود کد نامزد ۶۸ 
۱۹ - آقای سید مرتضی میرحسینی فرزند سید علی اکبر کے نامزد ۷۴
توجه :
١- تنظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخترای فقط امامی
تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برک رای بنویسند .
٢- هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری طالقان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد 
٣- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آيين نامه اجرایی ، مشخصات شاکی با شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
سید سجاد حسینی نسب فرماندار شهرستان طالقان

ثبت نظر