روستاهای طالقان

روستای مرجان

روستای مرجان

 موقعیت جغرافیایی روستای مرجان به فاصله ۶۰ کیلومتری از اتوبان کرج-قزوین و 10 کیلومتری شهرک قرار دارد. این روستا با طول جغرافیایی 50 درجه و 52 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 11 دقیقه. ارتفاع 1980 متر قرار دارد. این

ادامه مطلب >
روستای آرتون

روستای آرتون

موقعیت جغرافیایی روستای آرتون واقع در بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 43 دقیقه، عرض جغرافیایی 35 درجه و 13 دقیقه. ارتفاع 2240متر در 14 کیلومتری شهرک قرار دارد. این روستا همسایه روستای میراش، دنبلید، آردکان است.

ادامه مطلب >
روستای کولج

روستای کولج

موقعیت جغرافیایی روستای کولج در بخش مرکزی طالقان واقع شده است . این روستا نزدیک ترین روستا به شهر طالقان می باشد . روستای کولج در طول جغرافیایی 50 درجه و 46 دقیقه، و عرض جغرافیایی36 درجه و 11 دقیقه.

ادامه مطلب >
روستای کلانک

روستای کلانک

موقعیت جغرافیایی روستای کلانک از روستاهای بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 39 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 09 دقیقه. ارتفاع 2040 متر در 17 کیلومتری شهرک قرار دارد. همسایه این روستا، روستای سنگبن و نسا

ادامه مطلب >
روستای خیکان

روستای خیکان

موقعیت جغرافیایی خیکان روستایی در بخش بالا طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 57 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 14 دقیقه ارتفاع 2300 متر در 22 کیلومتری شهرک واقع شده است. آب روستای خیکان از رودخانه ی پراچان

ادامه مطلب >
روستای هشان

روستای هشان

موقعیت جغرافیایی روستای هشان در عرض جغرافیایی ۳۶ ۱۱ ۵۴ و طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۵۱ دقیقه و عرض جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه و ۲۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان قرار دارد

ادامه مطلب >
روستای هرنج

روستای هرنج

موقعیت جغرافیایی روستای هرنج، روستایی است در بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 46 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 13 دقیقه با ارتفاع 2130 متر در 5 کیلومتری شهرک قرار دارد. این روستا همسایه روستای حسنجون

ادامه مطلب >
روستای کرود

روستای کرود

موقعیت جغرافیایی روستای کرود با طول جغرافیایی 50 درجه و 50 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه در ارتفاع ۲۲۲۰ متری از سطح دریا در بخش بالا طالقان قرار دارد. این روستا همسایه با روستاهای کرکبود از شمال

ادامه مطلب >
روستای کرکبود

روستای کرکبود

موقعیت جغرافیایی روستای کرکبود با طول جغرافیای 50 درجه و 51 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 13 دقیقه و ارتفاع 2271 متر بالاتر از سطح دریاست و در طالقان بالا قرار دارد محدوده‌ی روستای کرکبود شمال شرقی مرکز طالقان

ادامه مطلب >
روستای سنگبن

روستای سنگبن

موقعیت جغرافیایی روستای سنگبن واقع در پایین طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 38 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 10 دقیقه. ارتفاع 1900 متر در 18 کیلومتری شهرک قرار دارد. علت نامگذاری این روستا به این دلیل است

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا