روستای خودکاوند

این روستا واقع در بخش بالا طالقان بالاتر از روستای گلیرد و مسیر ورودی روستا بعد از سوج خانی اول منگلان ورودی روستاهای گوران که در امتداد جاده ان به روستای خودکاوند ختم می‌گیرد. دارای زمستان‌هایی سرد و یخبندان‌های زیاد.

مناطق دیدنی

دره باران چشمه

دره لو

دودره

کوه اسپی سنگ دارای یخچال طبیعی

گرد کوه تپه

درهٔ اسکول

مکان های دیدنی

نوی سر -آسیابی در - خراباسیودر - رودخانه - ماه بلی چشمه - دیوکمران - اسکولی در - گل کندان - خرای چال - معمه کای چال- سرینچال - لتونی دره - سودی کش -کنگر چشمه- قله اسبی سنگ - پس کمر - گزنایورد گردن -هفت چشمه -مریم کری دره- خر تیره -تنقولی سر - درازو- دیراجای گردن - پسین چال - خوردچالی سر