روستای گیلنک


روستای گیلنک ( به این دو شکل نیز بیان می شود گیلینک /گلینک) واقع در عرض جغرافیایی 36 10 39 و طول جغرافیایی 50 45 24   و 1820 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش میان طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کولج از سمت شرق با شهر طالقان از سمت جنوب با روستای باریکان  و از سمت غرب با روستا ی میراش همجوار میباشد.


گیلنک {Gilnak} (گیلان + ک): این روستا، در اصل، گیلَنَک بوده و بعدها فتحه ی «لام» افتاده است. در اینجا از نظر ساخت شناسی واژگانی ما با سه تکواژ و دو ترکیب مواجه هستیم: یکی ترکیب «گیل» و «- ان» و دیگری ترکیب «گیلان» و «-ک». پیش از این نیز با نام «آردکان» که آنهم واژه ای دو ترکیبی است آشنا شده ایم.


نام های خانوادگی اهالی بومی روستای گیلنک طالقان:

رجبی
حاج علیان
طالقانی مرام
عليان فرد
گلمحمدی
مقیمی
میر حسینی
ناصحی
هادیان
یعقوبی